تحلیل آثار ساسان رجبی شبکه مستند
مصاحبه و نمایش آثار عکاسی مستند ساسان رجبی و پخش زنده از شبکه مستند

برنامه نردبان